शब्द समानार्थी व्याख्या
केवल क्रिवि. १. बरोबर रीतीने; नियमित रीतीने; नियमाने; निश्चितपणे. २. अगदी; हुबेहूब; सादृश्यामुळे तद्रूप दिसणारे. ३. बिलकूल; मुळीच : ‘दक्षिणेत केवळ असामी नाहीं दुसरा ।’ - ऐपो २३६. [सं.]
केवल वि. निश्चळ; अकर्ता : ‘तो पुरुष स्वतंत्र असून निसर्गतः केवळ म्हणजे अकर्ता आहे.’ - गीर १६२. [सं.]
केवळ वि. १. शुद्ध; स्वच्छ; मिश्रण नसलेले : ‘जेथ परमानंदु केवल । महासुखाचा ॥’ - राज्ञा १. १४. २. ज्याला दुसऱ्या कोणाचेही साहाय्य नाही असा; एकटा; फक्त; मात्र. ३. निव्वळ; नुसता; शुद्ध.
केवळ क्रिवि. १. बरोबर रीतीने; नियमित रीतीने; नियमाने; निश्चितपणे. २. अगदी; हुबेहूब; सादृश्यामुळे तद्रूप दिसणारे. ३. बिलकूल; मुळीच : ‘दक्षिणेत केवळ असामी नाहीं दुसरा ।’ - ऐपो २३६. [सं.]
केवळ वि. निश्चळ; अकर्ता : ‘तो पुरुष स्वतंत्र असून निसर्गतः केवळ म्हणजे अकर्ता आहे.’ - गीर १६२. [सं.]
केवल अपलक्ष्यांक   (शाप.) साधनांच्या कमतरतेमुळे किंवा मानवी मर्यादांमुळे राहणारी चूक.
केवल उष्णमान न. मूल शून्यांशापासूनची उष्णतेची तीव्रता. [सं.]
केवल एकक   (शाप.) विद्युत चुंबकीय सी.जी.एस. पद्धतीचा घटक असलेले मोजमापाचे एकक. युनिट.
केवल गणनसिद्धांतदोष   (तत्त्व.) केवळ एकाच प्रकारची अनेक उदाहरणे एकत्र करून काढलेला सामान्यवाची निष्कर्ष. अशा तऱ्हेने सामान्यवाची निष्कर्ष काढणे सदोष आहे असे मानले जाते. [सं.]
केवल त्वरण   (भौतिक) एखाद्या स्थिर बिंदूच्या संदर्भात दुसऱ्या वस्तूचे त्वरण.
केवलध्वनी पु. (प्रचलित भाषेतील अक्षराच्या उच्चाराचा) मूलध्वनी.
केवलपरिमाण केवलमहत्ता न. (ज्यो.) एखाद्या ताऱ्याचे, तो पृथ्वीपासून ३२·६ प्रकाशवर्षे इतक्या अंतरावर असतानाचे आकारमान.
केवलप्रयोगी वि. (व्या.) उद्गारवाचक (अव्यय). जी वापरली असताना त्यावरून वक्त्याने अथवा सांगणाराचे हर्षशोकादी जे मानसिक विकार अथवा उद्गार यांचा बोध होतो. या शब्दांचा वाक्यातील इतर शब्दांशी व्याकरणदृष्ट्या संबंध नसतो. उदा. अरेच्या!; अरेरे; अबब इ. [सं.]
केवलमूल्य न. (ग.) संख्येची चिन्हनिरपेक्ष किंमत.
केवल रेषा स्त्री. (भूमिती) दोन बिंदूंनी मर्यादित एकमितीय (रुंदी नसलेली फक्त लांबी असलेली) आकृती. ही काल्पनिक किंवा आदर्श रेषा आहे.
केवलवनी वि. केवळ म्हणजे शुद्ध वाणाचा, एकनिष्ठ, सच्चा : ‘येथें वजिरे आजम केवलवनी’ - ऐलेपाम्यु १९६.
केवलवाणा वि. दीन; ज्यांच्याबद्दल कीव, दया उत्पन्न होईल असा; बापुडा; विव्हळणारा (स्वर, मुद्रा इ.): ‘बघुं नको मजकडे केविलवाणा’ - एकच प्याला. [सं. कृपालु]
केविलवाणा वि. दीन; ज्यांच्याबद्दल कीव, दया उत्पन्न होईल असा; बापुडा; विव्हळणारा (स्वर, मुद्रा इ.): ‘बघुं नको मजकडे केविलवाणा’ - एकच प्याला. [सं. कृपालु]
केवुलवाणा वि. दीन; ज्यांच्याबद्दल कीव, दया उत्पन्न होईल असा; बापुडा; विव्हळणारा (स्वर, मुद्रा इ.): ‘बघुं नको मजकडे केविलवाणा’ - एकच प्याला. [सं. कृपालु]
केवलवाणी वि. दीन; ज्यांच्याबद्दल कीव, दया उत्पन्न होईल असा; बापुडा; विव्हळणारा (स्वर, मुद्रा इ.): ‘बघुं नको मजकडे केविलवाणा’ - एकच प्याला. [सं. कृपालु]
केविलवाणी वि. दीन; ज्यांच्याबद्दल कीव, दया उत्पन्न होईल असा; बापुडा; विव्हळणारा (स्वर, मुद्रा इ.): ‘बघुं नको मजकडे केविलवाणा’ - एकच प्याला. [सं. कृपालु]
केवुलवाणी वि. दीन; ज्यांच्याबद्दल कीव, दया उत्पन्न होईल असा; बापुडा; विव्हळणारा (स्वर, मुद्रा इ.): ‘बघुं नको मजकडे केविलवाणा’ - एकच प्याला. [सं. कृपालु]
केवलवेदन न. (मानस.) यालाच शुद्धवेदन असे म्हणतात. यात वेदन होते. पण अर्थाची जाणीव अभिप्रेत नसते.
केवलव्यतिरेकी वि. (न्याय) केवळ नास्तिपक्षाने संबद्ध असलेला; अभावाचा संबंध असणारा. पहा : अन्वयव्याप्ति [सं.]
केवलशब्द पु. (भाषा.) एकच घटकावयव असलेला शब्द.