शब्द समानार्थी व्याख्या
कोडपा पु. कोपरा; आडबाजू : ‘एका कोडप्यातल्या खेडेगावात त्यांनी दिवस कसे कंठावेत?’ - आआशे २६९.
कोडपारधी स्त्री. खेळ म्हणून केलेली हरणादिकांची शिकार : ‘कोडपारधी हरणांरोहियां चितळांची’ - लीचपू २१०.
कोडबा वि. कोडबी वल्हवणारा.
कोडबाड स्त्री. कोंडी; वेढा; गराडा : ‘फिरंगी लोकांस कोडबाड झाली.’ - ऐपो २·५३.
कोडबी स्त्री. उलंडी असलेली मोठी होडी. (को.)
कोडबुळे न. १. भाजणीच्या पिठाचा तेलात तळून केलेला लांबट वर्तुळाकार खाद्यपदार्थ. २. संकीर्ण जातीचे; भेसळ जातीचे; जातिभ्रष्ट. (ग्रा.) [क. कोड = शिंग + बळ्ळी = बेली]
कोडबोळे न. १. भाजणीच्या पिठाचा तेलात तळून केलेला लांबट वर्तुळाकार खाद्यपदार्थ. २. संकीर्ण जातीचे; भेसळ जातीचे; जातिभ्रष्ट. (ग्रा.) [क. कोड = शिंग + बळ्ळी = बेली]
कोडबो पु. भात (धान्य) ठेवण्याचे होडीसारखे लाकडी पात्र. पहा : कोटंबा
कोडवो पु. भात (धान्य) ठेवण्याचे होडीसारखे लाकडी पात्र. पहा : कोटंबा
कोडबॉ पु. नदीकिनाऱ्यावर उगवणारे गवत. (गो.)
कोडम न. कोनाकार लाकूड; गाड्याच्या धुऱ्याला बांधलेले लाकूड. (व.)
कोडमा पु. लाड; फाजील लोभ. (व.)
कोडव पु. कुंपण : ‘चांपाटीयाचे कोडव कीजति’ - शिव ३१२.
कोडवळी न. कडबोळे.
कोडवादिने क्रिवि. प्रत्येक वस्तूची किंमत न ठरविता सरसकट कोडीची किंमत ठरवून (देणे, घेणे).
कोडवादीने क्रिवि. प्रत्येक वस्तूची किंमत न ठरविता सरसकट कोडीची किंमत ठरवून (देणे, घेणे).
कोडवाव स्त्री. कोरडी, कोरडवाहू जमीन; केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली जमीन; पाणथळ किंवा बागाईत नसलेली जमीन.
कोडवाळ स्त्री. कडू मासळी; कडुवाळ. (गो.)
कोडवॅलॉ वि. कडू (गो.)
कोडिया पु. कुष्ठरोगी : ‘कोडिया न दिसे चंदनबरवा’ - नाम १८४७.
कोडिवरी वि. कोट्यवधी : ‘तियें कोडिवरी सगळीं । घेताति शस्त्रे’ - ज्ञा ११·३९१.
कोडीवारी संख्या वि. कोट्यवधी : ‘तियें कोडिवरी सगळीं । घेताति शस्त्रे’ - ज्ञा ११·३९१.
कोडिसवाणा वि. सुंदर; मनोहर; कौतुकवाणे; लहान; गोजिरवाणे : ‘ऐसी मूर्ति कोडिसवाणी कृपा । करूनि होसी ना विश्वरूपा ।’ - ज्ञा ११·२९१. [सं. कूटसम]
कोडिसवाणी वि. सुंदर; मनोहर; कौतुकवाणे; लहान; गोजिरवाणे : ‘ऐसी मूर्ति कोडिसवाणी कृपा । करूनि होसी ना विश्वरूपा ।’ - ज्ञा ११·२९१. [सं. कूटसम]
कोडिसवाणे वि. सुंदर; मनोहर; कौतुकवाणे; लहान; गोजिरवाणे : ‘ऐसी मूर्ति कोडिसवाणी कृपा । करूनि होसी ना विश्वरूपा ।’ - ज्ञा ११·२९१. [सं. कूटसम]