शब्द समानार्थी व्याख्या
केयटे न. माकडाचे पिल्लू; माकड. (को. गो.) [पो. केल्दन]
केलडे न. माकडाचे पिल्लू; माकड. (को. गो.) [पो. केल्दन]
केळडे न. माकडाचे पिल्लू; माकड. (को. गो.) [पो. केल्दन]
केयडे न. माकडाचे पिल्लू; माकड. (को. गो.) [पो. केल्दन]
केल्डे न. माकडाचे पिल्लू; माकड. (को. गो.) [पो. केल्दन]
केलडे न. (नाविक) कप्पीसारखे पण साधारण लांबट चाक.
केलमल पु. रुपयांना सांकेतिक शब्द. (कैकाडी)
केलाडु न. लहान मूल; लेकरू. (को.)
केलि स्त्री. खेळ; करमणूक, क्रीडा; विलास; विहार : ‘जगदुन्मीलनाविरल । केलिप्रिय ॥’ - ज्ञा १८·४. [सं.]
केली स्त्री. खेळ; करमणूक, क्रीडा; विलास; विहार : ‘जगदुन्मीलनाविरल । केलिप्रिय ॥’ - ज्ञा १८·४. [सं.]
केलिकलह पु. प्रीतिकलह; लाडझगडा; खेळातील विनोदी भांडण. [सं.]
केले न. कर्म; कृत्य : ‘न देखे आपुलें केलें । परापवाद स्वयें बोले ।’ -एभा - २३·२७४. [सं. कृ] (वा.) केले न केलेसे करणे - निष्काळजीपणाने, कुचराईने एखादे काम करणे. (वा.) केले केले न केले न केलेसे करणे - (एखादे काम) निष्काळजीपणाने करणे; कसेतरी तडीला लावणे.
केलेपण न. काही केल्याची भावना; कर्तृत्व : ‘परि केलेपण शरीरीं । उरों नेदी’ - ज्ञा १३·५२३.
केव स्त्री. करुणा; याचना; दया. पहा : कीव
केवट न. किरकोळीचा व्यापार; किरकोळ विक्री - व्यवहार. [सं. क्री = विकत घेणे]
केवटपण न. किरकोळीचा व्यापार; किरकोळ विक्री - व्यवहार. [सं. क्री = विकत घेणे]
केवटळ स्त्री. जी जमीन ओढा किंवा नदी यांच्या काठी असते व ज्या जमिनीत डोंगराच्या वरच्या प्रदेशातून गाळ वाहत येऊन बसतो अशी जमीन; घडवा मळई.
केवटा पु. १. पिवळसर रंगाची माती. २. गाळाने बनलेली जमीन; बारीक गाळ, माती : ‘ही जमीन नदीच्या केवट्याची असावी.’ -बागेची माहिती.
केवटा वि. १. मोठ्या दुकानातून खरेदी करून किरकोळ भावाने जिन्नस विकणारा; किरकोळ, लहान व्यापारी; घाऊक खरेदी करणारा.
केवटा वि. अति कृपण; चिक्कू, चिकट.
केवटी वि. १. मोठ्या दुकानातून खरेदी करून किरकोळ भावाने जिन्नस विकणारा; किरकोळ, लहान व्यापारी; घाऊक खरेदी करणारा.
केवटी वि. अति कृपण; चिक्कू, चिकट.
केवट्या वि. १. मोठ्या दुकानातून खरेदी करून किरकोळ भावाने जिन्नस विकणारा; किरकोळ, लहान व्यापारी; घाऊक खरेदी करणारा.
केवट्या वि. अति कृपण; चिक्कू, चिकट.
केवड   (क्रिवि.) पुष्कळ; किती प्रमाणाने, अंशाने (प्रश्नार्थाने किंवा मोघम रीतीने उपयोग) पहा. एव्हाडा [सं. कियत् + दा]