शब्द समानार्थी व्याख्या
कोशिक न. किड्याचे घर. पहा : कोशेटा : ‘कीटक करी स्वभुवन । कोशिके जैसें ।’ - कथा ५·७·८. [सं. कौशिक]
कोशिका न. किड्याचे घर. पहा : कोशेटा : ‘कीटक करी स्वभुवन । कोशिके जैसें ।’ - कथा ५·७·८. [सं. कौशिक]
कोशिकाजनन न. (वन.) कोशिकांचा उगम आणि विकास.
कोशिका पेशीद्रव्य   (वन.) कोशिकेतील प्रकल, प्राकलकणु किंवा विशिष्ट कोशिकांगके सोडून इतर सजीव व अर्धघन कलिल द्रव्य. [सं.]
कोशिका सिद्धांत   सर्व सजीव कोशिकामय असून त्यांची वाढ व उत्पत्ती कोशिका विभाजनामुळेच शक्य होते हा सिद्धांत.
कोशिया पु. काळा, लहानसा, चकचकीत पक्षी.
कोशिश स्त्री. प्रयत्न [फा.]
कोशिंदा पु. कोचिंदा वनस्पती.
कोशिंब पु. एक मोठे झाड. याच्या बियांचे तेल निघते. तसेच याच्या फांद्यांपासून लाख तयार केली जाते. याच्या बियांना कोशिंबी म्हणतात. [सं. कोशी + आम्र, कोशाम्र]
कोशिंबरे न. तांदळाचा एक प्रकार; कोथिंबरे भात.
कोशिंबीर स्त्री. कच्च्या फळांचे दह्यात कालवून केलेले कालवण, रायते, तोंडी लावणे : ‘या कोशिंबिरिका अनेक रचिल्या देवी तुला तोषदा ।’ - निमा १·१४; ‘कोशिंबिरी आंबेरायत ।’ - नव ९·११८. [क. को (गो) सुंबरी] [सं. कुस्तुंबरू]
कोशिंबरी स्त्री. कच्च्या फळांचे दह्यात कालवून केलेले कालवण, रायते, तोंडी लावणे : ‘या कोशिंबिरिका अनेक रचिल्या देवी तुला तोषदा ।’ - निमा १·१४; ‘कोशिंबिरी आंबेरायत ।’ - नव ९·११८. [क. को (गो) सुंबरी] [सं. कुस्तुंबरू]
कोशिंबिरिका स्त्री. कच्च्या फळांचे दह्यात कालवून केलेले कालवण, रायते, तोंडी लावणे : ‘या कोशिंबिरिका अनेक रचिल्या देवी तुला तोषदा ।’ - निमा १·१४; ‘कोशिंबिरी आंबेरायत ।’ - नव ९·११८. [क. को (गो) सुंबरी] [सं. कुस्तुंबरू]
कोशिंबेल न. कोशिंबीचे तेल.
कोशीस स्त्री. प्रयत्न; मेहनत. (क्रि. करणे.) : ‘इकडील दौलतीविषयी कोशीस करीत जावी ।’ - मइसा ८·५. [फा. कोशिश]
कोशेटा पु. स्त्री. १. फणस व इतर फळांतील आठळीचे टरफल. २. व्रणाची खपली, साल, कातडे. ३. कोळी व इतर काही किड्यांचे जाळे; कोश; किड्याचे घर. ४. थर.
कोशेटी पु. स्त्री. १. फणस व इतर फळांतील आठळीचे टरफल. २. व्रणाची खपली, साल, कातडे. ३. कोळी व इतर काही किड्यांचे जाळे; कोश; किड्याचे घर. ४. थर.
कोशेरा पु. स्त्री. १. फणस व इतर फळांतील आठळीचे टरफल. २. व्रणाची खपली, साल, कातडे. ३. कोळी व इतर काही किड्यांचे जाळे; कोश; किड्याचे घर. ४. थर.
कोष पु. पहा : कोश. समासात अंडकोष, बीजकोष इ. [सं.]
कोषवृद्धि स्त्री. अंतर्गळाचा रोग; अंडवृद्धी. [सं.]
कोषवृद्धी स्त्री. अंतर्गळाचा रोग; अंडवृद्धी. [सं.]
कोषावस्था स्त्री. कोषात किंवा कवचात राहण्याची अवस्था, काळ; फुलपाखराच्या ३ अवस्थांपैकी एक [सं.]
कोष्टक पु. १. स्तंभ; तक्ता; रकाना. २. किंमत, वजन, मापे इ. परिमाणदर्शक संज्ञांचे परस्परप्रमाण दाखविणारी यादी. [सं.]
कोष्ठक पु. १. स्तंभ; तक्ता; रकाना. २. किंमत, वजन, मापे इ. परिमाणदर्शक संज्ञांचे परस्परप्रमाण दाखविणारी यादी. [सं.]
कोष्टकीकरण न. (ग.) संख्या, आकडे किंवा कोणतीही माहिती तक्ता किंवा कोष्टक यामध्ये बसवणे.