शब्द समानार्थी व्याख्या
क्रमरचना स्त्री. (विधि.) क्रम ठरवून केलेली रचना.
क्रमवाचक चिन्ह   (ग्रंथ.) वर्गीकरणामध्ये विषय क्रम दाखवणारे चिन्ह.
क्रमवाचक संख्याविशेषण न. संख्येचा अनुक्रम दाखवणारे विशेषण.
क्रमवाद पु. विवक्षित उद्दिष्ट हळूहळू टप्प्याटप्प्यांनी गाठणे हे तत्त्व किंवा मतप्रणाली. [सं.]
क्रमवार क्रिवि. क्रमाला धरून : ‘विभाग, उपविभाग, तुकड्या, पथके इत्यादींची क्रमवार नियुक्ती करणे...’ - युजि ७८.
क्रमशः क्रिवि. ठरावीक पद्धतीने; क्रमाने; व्यवस्थितपणे; एकामागून एक अशाप्रकारे. [सं.]
क्रमसमता स्त्री. (भूशा.) भूवैज्ञानिक इतिहासात एकाच कालखंडात निर्माण झालेल्या खडकांचे नाते सुचविणारी संज्ञा.
क्रमागत वि. क्रमाने प्राप्त झालेला, असलेला; वंशक्रमाने, वारसाने मिळालेला (वाटा, जिंदगी); एकामागून एक अशा क्रमाने येणाऱ्या संख्या. [सं.]
क्रमागयात वि. क्रमाने प्राप्त झालेला, असलेला; वंशक्रमाने, वारसाने मिळालेला (वाटा, जिंदगी); एकामागून एक अशा क्रमाने येणाऱ्या संख्या. [सं.]
क्रमान्वित अध्ययन   (शिक्षण) विषयघटकांचे निश्चित केलेल्या टप्प्यांनी घेतलेले स्वयंशिक्षण.
क्रमिक वि. १. क्रम असणारा. २. इयत्तावार नेमलेले; अभ्यासासाठी लावलेले (पुस्तक इ.) : ‘शिकविल्या गेलेल्या क्रमिक पुस्तकांची यादी मिळत नाहीं.’ - केले १·१४३. पहा : क्रमागत [सं.]
क्रमिकता स्त्री. १. प्रवणक. २. ठरावीक पायऱ्या किंवा अंशानी कमी होणारा उतार.
क्रमिक समंक   (ग्रंथ.) वर्गीकरणपद्धतीत वाचनसाहित्याला वर्गीकरणातील चिन्हांचा उपयोग करून दिलेला क्रमांक. या क्रमांकाखाली वाचनसाहित्याची नोंद करावी लागते.
क्रमुक पु. सुपारीचे झाड. [सं.]
क्रमोत्क्रम पु. व्यवस्था आणि अव्यवस्था; योग्य व अयोग्य रचना, जुळणी.
क्रमोत्क्रम क्रिवि. सुलट्या व उलट्या क्रमाने. [सं. क्रम + उत्क्रम (व्युत्क्रम)]
क्रय पु. १. खरेदी; पदार्थ विकत घेणे; विकत घेताना दिलेले पैसे. २. विक्री; घेतलेले पैसे.
क्रय न. विकून आलेली किंमत. (गो.) [सं. क्री = विकत घेणे]
क्रयविक्रय पु. देवघेव; खरेदीविक्री; सौदा; व्यापार.
क्रयविवाह पु. (समाज.) मुलीच्या वडिलांस पैसे देऊन केलेला विवाह.
क्रयशक्ति स्त्री. (अर्थ.) १. माल खरीदण्याची क्षमता. २. ठरावीक चलन व त्याच्या बदल्यात मिळणारा माल यांचा परस्पर संबंध. [सं.]
क्रयशक्ती स्त्री. (अर्थ.) १. माल खरीदण्याची क्षमता. २. ठरावीक चलन व त्याच्या बदल्यात मिळणारा माल यांचा परस्पर संबंध. [सं.]
क्रय्य वि. खरेदीविक्रीला योग्य; विकण्यासाठी बाजारात आलेला; विकण्यासाठी काढलेला (पदार्थ). [सं.]
क्रव्य न. कच्चे मांस. [सं.]
क्रव्याद वि. १. कच्चे मांस खाणारे (वाघ, सिंह इ.); राक्षस, पशू वगैरे मांसभक्षक. २. दुष्ट; राक्षस-वृत्तीचा : ‘तुझी क्रव्यादा आई’ - निक ८२. (व.)