मुख्य पृष्ठ >>स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार योजना
शासन निर्णय रावापु-1012/प्र.क्र.104/2012/भाषा-3, दिनांक 10 सप्टेंबर, 2012 व पुरस-1012/प्र.क्र.111/2012/भाषा-3, दिनांक 03 मार्च, 2014 अन्वये महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिकांची नावे पुढील प्रमाणे आहे.

अ.क्र. राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक वर्षे
1) सन 2010 - 11 राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2010-11
2) सन 2011-12 राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2011-12
3) सन 2012-13 राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2012-13
4) सन 2013- 14 पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2013-14
5) सन 2014 पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2014
6) सन 2015 पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2015
मंडळाची माहिती

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या महाजालकावरील संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.
महाराष्ट्रातील साहित्य आणि संस्कृती यांची जोपासना करण्याच्या कामी १९६० पासून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ कार्यरत आहे.