मुख्य पृष्ठ >>विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार

विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार
शासन निर्णय रावापु-1012/प्र.क्र.104/2012/भाषा-3, दिनांक 10 सप्टेंबर, 2012 अन्वये साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्काराचे वितरण करण्यात येत आहे. विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त ज्येष्ठ साहित्यिकांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत.

अ.क्र. विंदा करंदीकर जीवनगौरव पुरस्कार प्राप्त साहित्यिकाचे नाव वर्षे
1) प्रा. के.ज. पुरोहित 2011
2) ना.धों. महानोर 2012
3) श्री. वसंत आबाजी डहाके 2013
4) श्री. द. मा. मिरासदार 2014
5) प्रा. रा.ग. जाधव 2015
6) श्री. मारूती चित्तमपल्ली 2016
मंडळाची माहिती

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या महाजालकावरील संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.
महाराष्ट्रातील साहित्य आणि संस्कृती यांची जोपासना करण्याच्या कामी १९६० पासून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ कार्यरत आहे.