मुख्य पृष्ठ >>कार्यालयाची संरचना
अध्यक्ष

अ.क्र

पदाचे नाव

गट

मंजूर पदे

सदस्य

सचिव

गट-अ

 

अधीक्षक

गट-क

 

प्रपाठक

गट-क

 

सहायक लेखा अधिकारी

गट-क

 

वरीष्ठ लिपिक

गट-क

 

उच्चश्रेणी लघुलेखक

गट-क

 

निम्नश्रेणी लघुलेखक

गट-क

 

ग्रंथालयीन सहायक

गट-क

 

लिपिक/लिपिक-टंकलेखक

गट-क

 

१०

वाहन चालक

गट-क

 

११

शिपाई

गट-क

 

 


  • पदांची माहिती
  • मंडळाची माहिती

    महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या महाजालकावरील संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे. महाराष्ट्रातील साहित्य आणि संस्कृती यांची जोपासना करण्याच्या कामी १९६० पासून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ कार्यरत आहे.