:: शब्दकोश ::

शब्दकोश डाउनलोड करा.

खंड पहिला.

खंड दुसरा

खंड तिसरा

खंड चौथा

 

 


 


मंडळाची माहिती

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या महाजालकावरील संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे. महाराष्ट्रातील साहित्य आणि संस्कृती यांची जोपासना करण्याच्या कामी १९६० पासून महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ कार्यरत आहे.